Retningslinjer for wc/bad

Følgende vejledning angår opførelse/renovering af wc/bad og er udarbejdet af bestyrelsen april 2018

Ved byggearbejder skal alle til enhver tid gældende regler og forskrifter overholdes ligesom byggearbejderne forventes udført efter god håndværksmæssig skik og af autoriserede håndværkere i det tilfælde at arbejdet kræver det. Indgreb i fælles installationer (fx faldstammer, varmeanlæg, stigledninger) må kun udføres af foreningen med mindre det er aftalt med varmemesteren.

Ansvaret for udførelsen af ombygningen er alene andelshaverens. Andelshaveren kan forvente inspektion af varmemesteren efter evt. ibrugtagningstilladelse foreligger (eller på andet færdiggørelsestidspunkt) med henblik på en vurdering af arbejdets udførelse. Er god håndværksmæssig skik ikke brugt eller denne vejlednings krav ikke opfyldt, kan bestyrelsen forlange arbejdet omgjort på andelshavers regning.

Både andelshaveren, bestyrelsen og varmesteren har opgaver i forbindelse med arbejdet. De væsentligste fremgår af nedenstående vejledning/tjek-liste.

Læs i øvrigt "Procedurer ved byggearbejder"  udarbejdet af bestyrelsen april 2018.

 Før arbejdet går i gang

 1.      Andelshaver der ønsker renovering/opførelse af wc/bad tager dialog med varmemesteren om almindelige krav til arbejdet og diskuterer blandt andet eventuelt indgreb i de fælles installationer mv. fx

 a)      Alle lodrette rør (stigstrenge) samt forgreninger frem til og med spærreventil er foreningens ejendom. Disse må ikke skiftes/ændres uden varmemesterens accept.

 b)     Faldstammer er foreningens ejendom og må ikke skiftes/ændres uden varmemesterens accept.

 c)      Der gives ikke tilladelse til montage af gulvvarme fra boligforeningens centralvarme.

 d)     Der må ikke benyttes skjult installation i væg mod nabo, når væggen er opført som koksvæg.

 2.      Andelshaver der ønsker renovering/opførelse af wc/bad fremsender ansøgning til bestyrelsen indeholdelse målfast tegning samt kort beskrivelse af projektet.

 3.      Andelshaver ansøger kommunen om byggetilladelse via kommunens hjemmeside "Ansøg om byggetilladelse" såfremt ansøgning er nødvendig (afgøres af kommunen)

 Enkelte særlige krav til byggeri og proces

 4.      Arbejdet skal udføres efter gældende anvisninger (fx SBI-anvisninger) og andre regler, der gælder for opførelse/renovering af wc/bad i lejlighedsbyggeri.

 5.     Indgår bad i projektet skal badeværelse, som er mindre end 3m?, ses som værende fuldstændig vådrumszone; og gulv samt alle vægge skal udføres med vådrumsmembran.

 Efter endt byggeri

 6.      Det anbefales at aftale en gennemgang af byggeriet med entreprenør/håndværker inden 2 års perioden fra igangsættelsen på byggeriet er udløbet.

 7.      Når andelshaver har modtaget evt. ibrugtagningstilladelse fra kommunen (eller andet sluttidspunkt foreligger) oplyses bestyrelsen om at arbejdet er færdigt.

 8.      Varmemesteren besigtiger og kontrollerer evt. herefter arbejdet.

 9.      Man skal være opmærksom på, at andelshaveren alene har det fremtidige ansvar, såfremt wc/bad giver anledning til skader på bygning og hos naboer (underbo).

 

 

 

 

 

IMG_5675.jpg